เลื่อนเวลาการจัดงาน Modern Sign & LED 2015

เลื่อนเวลาการจัดงาน Modern Sign & LED 2015

เลื่อนเวลาการจัดงาน Modern Sign & LED 2015

วันที่ 2019-01-29 01:13:31 | ผู้ชม: 1979 | ID: #183028

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558


เรื่อง  เลื่อนเวลาการจัดงาน Modern Sign & LED 2015 


เรียน  ท่านผู้ประกอบการร้านป้าย  เจ้าของธุรกิจวงการป้าย และสื่อโฆษณา 


         บริษัท ไอบริก จำกัด ผู้จัดงาน Modern Sign & LED 2015 ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 มีนาคม 2558 ที่ไบเทค ได้ดำเนินงานและบริหารจัดการพื้นที่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านแล้ว โดยตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผู้ร่วมออกพื้นที่ภายในงานทุกๆ ท่านแล้วเล็งเห็นว่าการจัดงานในช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้ อาจไม่สมบรูณ์และดีเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ตั้งเป้าหมายไว้  และลูกค้าผู้รวมออกพื้นที่ทุกท่าน อาจไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นทางผู้จัดงานฯ จึงขอเลื่อนการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนด
  
โอกาสนี้ทางบริษัท ไอบริก จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบถึงช่วงเวลาการจัดงาน Sign Asia Expo 2015 และ LED & Digital Sign 2015 ครั้งที่ 13 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 พฤศจิกายน 2558 ฮอลล์ 2 – 3 อิมแพค ภายใต้แนวคิด AEC Connection Gateway  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้รับใช้และให้บริการลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งในปีนี้ 


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

สักกฉัฐ ศิวะบวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไอบริก จำกัด

Tag คำค้นหา |


Related