“คลัง” ออกกฎหมายลูก 7 ฉบับรองรับภาษีมรดก มีผลบังคับ 1 ก.พ. ไม่มีเงินจ่ายผ่อนได้ 5 ปี ระบุทองคำ-ประกันชีวิตได้รับยกเว้น คลังออกกม.ลูกภาษีมรดก

“คลัง” ออกกฎหมายลูก 7 ฉบับรองรับภาษีมรดก มีผลบังคับ 1 ก.พ. ไม่มีเงินจ่ายผ่อนได้ 5 ปี ระบุทองคำ-ประกันชีวิตได้รับยกเว้น คลังออกกม.ลูกภาษีมรดก

“คลัง” ออกกฎหมายลูก 7 ฉบับรองรับภาษีมรดก มีผลบังคับ 1 ก.พ. ไม่มีเงินจ่ายผ่อนได้ 5 ปี ระบุทองคำ-ประกันชีวิตได้รับยกเว้น คลังออกกม.ลูกภาษีมรดก

วันที่ 2016-01-26 17:09:44 | ผู้ชม: 2734 | ID: #187776

“คลัง” ออกกฎหมายลูก 7 ฉบับรองรับภาษีมรดก มีผลบังคับ 1 ก.พ. ไม่มีเงินจ่ายผ่อนได้ 5 ปี ระบุทองคำ-ประกันชีวิตได้รับยกเว้น คลังออก กม.ลูกภาษีมรดกด้านความคืบหน้า การบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ หรือครบกำหนด 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม ได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอกฎหมายลำดับรอง ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก 2558 และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) 2558 อันประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนอสังหาริม ทรัพย์โดยทางมรดก ซึ่งแบ่งออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาจำนวน 1 ฉบับ และร่างกฎกระทรวงจำนวน 6 ฉบับ รวมเป็นกฎหมายลูกที่ออก 7 ฉบับ

เพิ่มรายการยกเว้นภาษี
นายกฤษฎากล่าวว่า กฎหมายลูกทั้ง 7 ฉบับ มีสาระสำคัญ คือ บุคคลที่ยกเว้นภาษีมรดก เพิ่มเติมจากสามีภรรยา อาทิ มรดกที่บริจาคสำหรับกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ วัดวาอาราม สภากาชาดไทย มูลนิธิหรือสมาคมตามประกาศของกระทรวงการคลัง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและโรงเรียนเอกชน บุคคลหรือองค์กรระหว่างประเทศตามข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ สหประชาชาติ สถานทูต สถานกงสุล บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล

“ในส่วนของ การบริจาคนั้น ผู้รับมรดกต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบภายใน 15 วัน และต้องรายงานการใช้ทรัพย์สินให้กรมสรรพากรทราบทุกปี เป็นเวลา 9 ปี เพื่อดูว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้มรดกแจ้งไว้หรือไม่ ถ้าทำผิดวัตถุประสงค์ต้องเสียภาษีตามกฎหมายทันที” นายกฤษฎากล่าว

ทอง-ประกันชีวิตรอดด้วย
นายกฤษฎากล่าวว่า สำหรับทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตั้งตามกฎหมาย ไทย เงินฝากหรือเงินสดในสถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศไทย และยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย ส่วนทองคำและผลประโยชน์จากประกันชีวิตไม่อยู่ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีตาม กฎหมาย พร้อมกันนี้ยังกำหนดหลักเกณฑ์ การหักภาระที่ถูกรอนสิทธิในการคำนวณมูลค่ามรดก ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้รับมรดกยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากอาจติดสิทธิการเช่าจากเจ้าของเดิม จะให้มีการหักลดมูลค่าสินทรัพย์ที่จะเสียภาษีตามจำนวนปีที่ยังมีผู้เช่า

จ่ายภาษีใน150วันหลังรับมรดก
นายกฤษฎากล่าวว่า ส่วนการตีมูลค่าทรัพย์สินให้ใช้ราคาตลาดในวันที่รับมรดก และเสียภาษีต้องดำเนินการภายใน 150 วันนับจากวันที่รับมรดก รวมถึงในกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานที่ดิน แจ้งถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมายังกรมสรรพากรภายในวันที่ 20 และวันที่ 5 ของแต่ละเดือนด้วย โดยในการเสียภาษีมรดกกำหนดให้เก็บจากการรับทรัพย์สินในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท หากเป็นผู้สืบสันดานเสีย 5% บุคคลอื่นเสีย 10% หากยังไม่มีเงินเสียภาษีสามารถผ่อนชำระได้ 5 ปี โดยใน 2 ปีแรกไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่หากเกินกว่า 2 ปีเสียเพิ่ม 0.5%

นายกฤษฎากล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังได้ออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับการรับให้ เป็นการโอนและรับทรัพย์สินในช่วงที่ผู้ให้มีชีวิตอยู่ ให้สอดคล้องกันด้วยในเรื่องของการบริจาคและยกเลิกการยกเว้นเงินได้การโอน กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีค่าตอบแทนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่สามารถรับทรัพย์สินแบบไม่เสียภาษี หากไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปีนั้นไม่รวมบุตรธรรม

ที่มา : นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 14 ม.ค.2559Related