ฮานอย – สุสานลุงโฮ่- ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา 4 วัน 3 คืน (DD)

ฮานอย – สุสานลุงโฮ่- ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา 4 วัน 3 คืน (DD)

ฮานอย – สุสานลุงโฮ่- ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา 4 วัน 3 คืน (DD)

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 13 Sep, 2018 | ผู้ชม: 432 | ID: #193301

ราคา : 7,529฿

ข้อมูลโดย : พนิดา วิริยะปัญญา

บริษัท/ร้าน : idyllictour

สมาชิก :

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 13 Sep, 2018 | ผู้ชม: 432 | ID: #193301
ประเทศ:   ไทย
ระดับดาว:   3 ดาว

แพคเกจทัวร์อิสระ เริ่มจากสนามบินฮานอย

ฮานอย – สุสานลุงโฮ่- ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา 4 วัน 3 คืน (DD)
ราคาเริ่มต้น *7,529 บาท
จุดรับ-ส่ง สนามบินฮานอย
รถนำเที่ยว รถตู้นำเที่ยว 9 ที่นั่ง
วันที่ออกเดินทาง เลือกเดินทางอิสระ
จำนวนผู้เดินทาง กรุ๊ปเหมา ตั้งแต่ 4-8 ท่าน
โรงแรมระดับ 3* หรือเทียบเท่า Sapa Elite Hotel, Hanoi Graceful Hotel
มื้ออาหาร อิสระโปรแกรมนำเที่ยว***
วัน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก 3* อาหาร
วันที่ 1 (DD) 08.20 น. รับสนามบินฮานอย –ซาปา -น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา Sapa Elite อิสระ
วันที่ 2 ซาปา–ภูเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวม้งดำกั๊ตกั๊ต – ฮานอย Hanoi Graceful อิสระ
วันที่ 3 ฮานอย–จัตุรัสบาดิ่งห์-สุสานลุงโฮ่-ทำเนียบประธานาธิบดี –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน- การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ Hanoi Graceful อิสระ
วันที่ 4 วิหารวรรณกรรม-พิพิธพันธ์ทหารสงคราม-วัดเจินก๋วก- ถนน 36 สาย-ส่งสนามบินฮานอย @ 17.00 น. (DD) อิสระ

ตารางทริป ฮานอย – สุสานลุงโฮ่- ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา 4 วัน 3 คืน
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ (รวมไกด์) เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี 
8 ท่านต่อทริป คนละ 7,529 6,399
7 ท่านต่อทริป คนละ 8,329 7,079
6 ท่านต่อทริป คนละ 8,645 7,349
5 ท่านต่อทริป คนละ 9,985 8,489
4 ท่านต่อทริป คนละ 10,875 9,245
หมายเหตุ
*ราคาต่อท่านจะเป็นราคากรุ๊ปของจำนวนผู้เดินทางจริงในทริปนั้นๆ
*ทริปที่มีจำนวนผู้เดินทาง 5, 7 หรือ 9 ท่าน จะมี 1 ห้องที่ต้องพัก 3 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
ราคานี้รวม:
1.ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง+รถรับส่งสนามบิน 2.ค่าที่พักระดับ 3* หรือเทียบเท่า
3.น้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 4.มัคคุเทศก์นำเที่ยว (พูดไทย)
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000
ราคานี้ไม่รวม:
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี 2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าอาหาร 4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 6.ทิปพนักงานคนขับและไกด์ ท่านละ 175 บาท/วัน
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขราคา
1. การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ ในวันทำการคือ วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น
2. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งก่อนวันเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งน้อยกว่า 20 ก่อนวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มจำนวน 1,500 บาท ต่อ ครั้งละ/ท่าน
4. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มจำนวน 2,000 บาท ต่อ ครั้งละ/ท่าน
หมายเหตุ
**โปรแกรมทัวร์ในแต่ละวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเวลาที่ท่านเดินทางมาถึง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
*ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

ชื่อ (Contact Name):พนิดา วิริยะปัญญา
ชื่อบริษัท (Company name):idyllictour
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
เขต:คลองสาน
ประเทศ (Country):ไทย
โลโก้บริษัท: โลโก้บริษัท