ดานัง – เมืองเว้ – ฮอยอัน- กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ 5 วัน 4 คืน (FD)

ดานัง – เมืองเว้ – ฮอยอัน- กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ 5 วัน 4 คืน (FD)

ดานัง – เมืองเว้ – ฮอยอัน- กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ 5 วัน 4 คืน (FD)

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 13 Sep, 2018 | ผู้ชม: 782 | ID: #193303

ราคา : 7,575฿

ข้อมูลโดย : พนิดา วิริยะปัญญา

บริษัท/ร้าน : idyllictour

สมาชิก :

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 13 Sep, 2018 | ผู้ชม: 782 | ID: #193303
ประเทศ:   ไทย
ระดับดาว:   3 ดาว

แพคเกจทัวร์อิสระ เริ่มจากสนามบินดานัง

ดานัง – เมืองเว้ – ฮอยอัน- กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ 5 วัน 4 คืน (FD)
ราคาเริ่มต้น * 7,575 บาท
จุดรับ-ส่ง สนามบินดานัง
รถนำเที่ยว รถตู้นำเที่ยว 9 ที่นั่ง
วันที่ออกเดินทาง เลือกเดินทางอิสระ
จำนวนผู้เดินทาง กรุ๊ปเหมา ตั้งแต่ 4-8 ท่าน
โรงแรมระดับ 3* หรือเทียบเท่า Lan Nhi Hotel, Serene Shining Hotel, Hoi An TNT Villa,  Grand Sea View Hotel
มื้ออาหาร อิสระโปรแกรมนำเที่ยว***
วัน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก 3* อาหาร
วันที่ 1 (FD) 11.30 น. รับสนามบินดานัง – ขึ้นกระเช้าชมวิวบานาฮิลล์ -ชมทรายหาดมิเค Lan Nhi อิสระ
วันที่ 2 ดานัง – เมืองเว้ – พระเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังค์เว้ –ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรที่เมืองเว้ Serene Shining อิสระ
วันที่ 3 เมืองเว้ – ฮอยอัน (ชมพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ ชมศาลเจ้าของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ชมสะพานญี่ปุ่น) Hoi An TNT Villa อิสระ
วันที่ 4 ฮอยอัน– ภูเขานอนเนือก – สะพานมังกร-วัด Linh Ung Grand Sea View อิสระ
วันที่ 5 ส่งสนามบินดานัง @ 09.00 น. (FD)

ตารางทริป ดานัง – เมืองเว้ – ฮอยอัน- กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ 5 วัน 4 คืน
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ (รวมไกด์) เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี 
8 ท่านต่อทริป คนละ 7,575 6,439
7 ท่านต่อทริป คนละ 8,379 7,123
6 ท่านต่อทริป คนละ 8,450 7,185
5 ท่านต่อทริป คนละ 9,750 8,289
4 ท่านต่อทริป คนละ 10,200 8,670
หมายเหตุ
*ราคาต่อท่านจะเป็นราคากรุ๊ปของจำนวนผู้เดินทางจริงในทริปนั้นๆ
*ทริปที่มีจำนวนผู้เดินทาง 5, 7 หรือ 9 ท่าน จะมี 1 ห้องที่ต้องพัก 3 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 6,000 บาท
ราคานี้รวม:
1.ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง+รถรับส่งสนามบิน 2.ค่าที่พักระดับ 3* หรือเทียบเท่า
3.น้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 4.มัคคุเทศก์นำเที่ยว (พูดไทย)
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000
ราคานี้ไม่รวม:
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี 2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าอาหาร 4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 6.ทิปพนักงานคนขับและไกด์ ท่านละ 175 บาท/วัน
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขราคา
1. การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ ในวันทำการคือ วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น
2. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งก่อนวันเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งน้อยกว่า 20 ก่อนวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มจำนวน 1,500 บาท ต่อ ครั้งละ/ท่าน
4. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มจำนวน 2,000 บาท ต่อ ครั้งละ/ท่าน
หมายเหตุ
**โปรแกรมทัวร์ในแต่ละวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเวลาที่ท่านเดินทางมาถึง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
*ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

ชื่อ (Contact Name):พนิดา วิริยะปัญญา
ชื่อบริษัท (Company name):idyllictour
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
เขต:คลองสาน
ประเทศ (Country):ไทย
โลโก้บริษัท: โลโก้บริษัท