คลังแจง กม.ดึงเงินฝากบัญชีไร้การเคลื่อนไหว ย้ำไม่ได้นำไปใช้ แค่เอามาพักไว้

คลังแจง กม.ดึงเงินฝากบัญชีไร้การเคลื่อนไหว ย้ำไม่ได้นำไปใช้ แค่เอามาพักไว้

คลังแจง กม.ดึงเงินฝากบัญชีไร้การเคลื่อนไหว ย้ำไม่ได้นำไปใช้ แค่เอามาพักไว้

วันที่เริ่ม: 30-11--1 วันสิ้นสุด: 30-11--1

วันที่ 2019-06-06 14:37:35 | ผู้ชม: 1244 | ID: #193612

                    นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ..... (ร่าง พ.ร.บ. Dormant Account) เนื่องจากระบบกฎหมายในปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวในทางธุรกรรมการเงินเป็นระยะเวลานานของสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทำให้ไม่มีการบริหารจัดการเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

 
ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
เงินฝากดังกล่าวออกเป็น 2 แนวทางคือ
 
                    1. กรณี
เงินฝากมียอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่าขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากได้ หากมียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าขั้นต่ำ ที่ธนาคารกำหนดซึ่งส่วนใหญ่ ธนาคารจะกำหนดยอดขั้นต่ำไว้ที่ 2,000 บาท และเก็บค่าบริการรักษาบัญชีจนกระทั่งเงินในบัญชีหมดไป
 
                    2. กรณีบัญชี
เงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวมียอดเงินฝากคงเหลือสูงกว่าขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บบริการรักษาบัญชีเงินฝากสำหรับเงินในส่วนนี้ได้ ทางธนาคารสามารถแยกเงินในบัญชีนี้ออกเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว โดยต้องแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายรับรองให้ลูกค้าทราบ และหากลูกค้าหรือทายาทยังไม่ติดต่อกลับมายังธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะแยกเงินในบัญชีนี้ออกเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์จากเงินในส่วนนี้ ผ่านการรับรู้เงินในบัญชีดังกล่าวเป็นรายได้
 
 
 
                   ดังนั้นเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และนำเงินในบัญชีดังกล่าวมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงสมควรจัดตั้งบัญชีอันเป็นช่องทางในการบริหารจัดการเงินจากบัญชี
เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน และนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการบริหารเงินคงคลังต่อไป
 
                   สำหรับร่างกฎหมายที่จัดทำเป็นการบริหารจัดการเงินในบัญชี
เงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเวลานาน ซึ่งเป็นหลักการสากล ต่างประเทศก็ทำกัน โดยจะนำเงินมาไว้ในคงคลัง แต่ไม่ได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้อย่างอื่น เพราะเป็นเงินฝากของประชาชน นำไปใช้ไม่ได้ เอามาแค่พักไว้เท่านั้น เมื่อเจ้าของบัญชีมีหลักฐานมาขอคืนเงิน ก็จะส่งมอบคืนให้ ปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวระดับหมื่นล้านบาท 
 
                   สำหรับร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการบัญชี
เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน มีสาระสำคัญ คือ บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการฝาก ถอน หรือโอน เงินในบัญชีเงินฝาก เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่รวมถึงการได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน โดยภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัญชีของสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดระยะเวลาเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และแจ้งให้เจ้าของบัญชีหรือทายาทเพื่อดำเนินการฝาก ถอน หรือโอนเงิน หรือปิดบัญชีนั้นภายในวันสิ้นปี
 
                   ทั้งนี้ หากเจ้าของบัญชีหรือทายาทไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สถาบันการเงินปิดบัญชี
เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และนำส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่ได้ปิดบัญชีไปให้กรมบัญชีกลางตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางประกาศกำหนด พร้อมทั้งนำส่งเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีของกรมบัญชีกลางตามกฎหมาย โดยเจ้าของบัญชีหรือทายาท มีสิทธิ์เรียกร้องในเงินฝากของตน หากประสงค์จะขอรับเงินคืนต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

Tag คำค้นหา |


Related