ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 2017-12-28 13:54:27 | ผู้ชม: 420 | ID: #194059

ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ขอบคุณที่มา  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์Related