ทำธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น ลงทุนเปิดเซเว่นอีเลฟเว่น 7-11

ทำธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น ลงทุนเปิดเซเว่นอีเลฟเว่น 7-11

ทำธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น ลงทุนเปิดเซเว่นอีเลฟเว่น 7-11

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 04 Sep, 2018 | ผู้ชม: 7749 | ID: #19912

ข้อมูลโดย : 7-eleven

บริษัท/ร้าน : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

เบอร์โทร : 0-2711-7800

สมาชิก :

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 04 Sep, 2018 | ผู้ชม: 7749 | ID: #19912
จังหวัด:   กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต:   บางรัก
รหัสไปรษณีย์:   10500
ประเภท:   เสนอขาย

ทำธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น ลงทุนเปิดเซเว่นอีเลฟเว่น 7-11

การลงทุน 

            ทั้ง นี้ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน 
           หลัก การคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและ แผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ  จำนวน 5,123 สาขาทั่วประเทศในขณะนี้ เป็นสาขาแฟรนไชส์ 44% ร้านของบริษัท 56%
           จำนวน สาขาร้านโชห่วยเมืองไทยมีสัดส่วนมากถึง 680,000 ร้านค้า ขณะที่ร้านสะดวกซื้อหรือคอนวีเนี่ยนสโตร์ สัดส่วนยังมีจำนวนอยู่น้อยมาก เฉพาะเซเว่นอีเลฟเว่นมีเพียง 5,123 แห่งเท่านั้น ถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างญี่ปุ่น ไต้หวัน โดยญี่ปุ่น สัดส่วนของจำนวนประชากรต่อร้านสะดวกซื้อมีประมาณกว่า 2,000 คนต่อ 1 สาขา ไต้หวัน 25,000 คนต่อ 1 สาขา ขณะที่ไทย 70,000 คนต่อ 1 สาขา ถือว่าการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อทุกแบรนด์ รวมถึงเซเว่นอีเลฟเว่น ยังมีโอกาสอีกมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

 


ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหาร(แฟรนไชส์ซี่)
รูปแบบ B รูปแบบ C
อุปกรณ์การขายทุกรายการ 0 ฿ 0 ฿
สินค้า 0 ฿ 0 ฿
การตกแต่งภายใน 
และภายนอกร้าน
0 ฿ 0 ฿
ค่าสิทธิในการบริหาร   0 ฿ 1,200,000 ฿
ค่าธรรมเนียม แฟรนไชส์   350,000 ฿ 500,000 ฿
ค่าดำเนินการอื่น ๆ   130,000 ฿ 30,000 ฿ 
เงินสดค้ำประกัน*   1,000,000 ฿ 900,000 ฿
Total    1,480,000 ฿ 2,630,000 ฿


*ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำของธนาคาร กรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี 
** กรณี Type C ที่เปิดดำเนินการแล้ว ลงทุนค่าดำเนินการอื่น ๆ 150,000 ฿   
โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้านแฟรนไชส์โดยธนาคาร 
 โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ ร้านแฟรนไชส์ TYPE B  

วงเงินกู้ ระยะเวลา
ไม่เกิน 600,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ปี


โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ ร้านแฟรนไชส์ TYPE C  

วงเงินกู้ ระยะเวลา
ไม่เกิน 900,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 8 ปี

 

 คุณสมบัติผู้ลงทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร

- เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้

- บริหารร้านโดยตนเองพร้อมกับมีบุคลากรที่มีความสามารถ

- บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

- มีความพร้อมของเงินลงทุน

หลักการคัดเลือกร้านแฟรนไชส์

- ประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร และหุ้นส่วน

- ความสามารถของบุคลากรที่จะบริหารร้าน

- ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์

- ความมั่นคงทางการเงิน และเป้าหมายการทำธุรกิจ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาหนังสือกรรมสิทธิครอบครองสถานที่ ประกอบการ (โฉนดที่ดิน, สัญญาขายที่ดิน)

กรณีมีสถานที่ของตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- สำเนาหนังสือรับรองสถานะทางการเงินของธนาคาร 
- ใบรับรองแพทย์ 
- แผนที่ตั้งร้าน กรณีต้องการดำเนินการในอาคาร และ/หรือที่ดินของตนเอง 

การเข้าร่วมลงทุน

- ติดต่อขอเข้ารับฟังข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น หรือนัดวันเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียด 
- ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ

 

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ

1. บริษัทฯ จะลงทุนสินค้ารวมทั้งให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ประกอบการทำธุรกิจ ตลอดอายุสัญญาโดยที่ผู้เข้า ร่วมแฟรนไชส์จะต้อง รับผิดชอบค่าบำรุงรักษา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ 7-Eleven โดยบริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าภาษีป้าย

2.  บริษัทฯ จะช่วยออกแบบร้านและการจัดวาง Lay Out สินค้าในร้าน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งร้าน

3. บริษัทฯ จะจัดอบรมผู้บริหารร้านให้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน และจัดอบรมหลักสูตร แก่พนักงานใหม่ด้วย รวมทั้งยังมีหลักสูตรเสริมตามความเหมาะสมในระหว่างการดำเนินการ

4. บริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ

5. จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปช่วยแนะนำแก้ปัญหา และพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดสัญญา เป็นต้น

ชื่อ (Contact Name):7-eleven
ชื่อบริษัท (Company name):บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
ทีอยู่ (Address):อาคาร CP Tower ชั้น 25 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10500
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
เขต:บางรัก
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):0-2711-7800
โลโก้บริษัท: โลโก้บริษัท
Facebook:www.facebook.com/7ElevenThailand